COVID 19 - WAŻNE INFORMACJE !!!

 

Zasady postępowania w przypadkach zlecania testów na Covid 19

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-zleciania-testow-na-koronawirusa

Kwarantanna

 • Czas trwania kwarantanny został skrócony do 10 dni;
 • Osoby skierowane do izolacji domowej (kwarantanna domowa) w 7 dobie jej trwania otrzymają na numer telefonu wskazany do kontaktu SMS-a informującego o konieczności kontaktu z lekarzem POZ w celu uzyskania informacji o czasie trwania kwarantanny domowej;
 • Tak jak dotychczas czasie kwarantanny nie wolności Ci:
 • opuszczać domu,
 • wyjść na spacer z psem, do sklepu czy do lekarza;
 • kontakt z lekarzem odbywa się za pośrednictwem teleporady (chyba, że lekarz ze względu na stan zdrowia pacjenta postanowi i wizycie domowej).
 • Kwarantannę osoba skierowana na nią odbywa razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi;
 • Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają.
 • W przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami – one również muszą zostać poddane kwarantannie,

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

 

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

 

Zakończenie kwarantanny domowej następuje:

 

 1. po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów:
 2. w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
  1. w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
  2. w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;
 3. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

W szczególnych sytuacjach oraz m.in. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji pacjenta w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku diagnostycznego i od rodzaju objawów klinicznych.

 

W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji ordynator oddziału, lekarz kierujący oddziałem albo osoba upoważniona informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego na numer telefonu alarmowego, który jest opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Dokonywane właśnie w przepisach zmiany dotyczące izolacji domowej pacjentów z COVID-19 mają na celu dostosowanie czasu jej trwania do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Nowe zasady będą obowiązywać od 2.09.2020 r.:

 

 1. Jeśli u pacjenta nie pojawiają się objawy charakterystyczne dla COVID-19 domyślnym czasem trwania izolacji domowej jest 10 dni od momentu wykonania testu na podstawie którego rozpoznano COVID-19
 1. U pacjenta, który miał obecne objawy infekcji dróg oddechowych, czas trwania izolacji określa się z uwzględnieniem poniższych warunków:
 1. trwa ona minimum 13 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu!), jeśli objawy trwają dłużej niż 10 dni czas trwania izolacji wydłuża się odpowiednio do czasu trwania występowania objawów

oraz

 

 1. ostatnie trzy dni izolacji muszą być bezobjawowe (bez gorączki, kaszlu, duszności)

Przykładowo – jeśli objawy wystąpiły w 5 dniu izolacji i trwają 12 dni – czas trwania izolacji wynosi 15 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu). Jeśli objawy trwają 20 dni – czas trwania izolacji wynosi 23 dni od dnia wystąpienia objawów (nie od daty wykonania testu). 

 

Obowiązkiem lekarza jest przeprowadzenie teleporady (lub w przypadku braku takiej możliwości – porady w miejscu pobytu pacjenta). W chwili obecnej mają Państwo dostęp do aktualnych informacji, którzy z Państwa pacjentów przebywają w izolacji, a zatem zgodnie z przepisami należy nawiązać z nimi kontakt celem uzgodnienia terminu teleporady lub wizyty domowej. Dodatkowo:  pacjenci przebywający w izolacji domowej w 7 dobie otrzymają SMS z informacją o konieczności kontaktu z lekarzem POZ celem uzyskania informacji o czasie trwania izolacji. 

 

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej w 8-10 dobie  lekarz POZ uzyska informację od pacjenta,  że u pacjenta wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19  czas trwania izolacji będzie ustalany mając na uwadze warunki określone powyżej. Wobec tych pacjentów wymagane będzie przedłużenie czasu trwania izolacji zgodnie z poniższymi informacjami. Osoby objęte obowiązkiem izolacji w warunkach domowych są monitorowane w systemie informatycznym EWP.