Polityka prywatności i Polityka cookies

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl,

ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin.

 

 1. Czy w RCM Lubimed.pl został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Tak, został powołany IOD, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to:

inspektorochronydanych@lubimed.pl

 

 1. W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pacjentów w RCM Lubimed.pl zawarte w dokumentacji medycznej są przetwarzane w celu

 1. ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, diagnozowania, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej,
 2. udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 3. utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu
 4. zapewnienia najwyższej jakości świadczeń medycznych udzielanych przez personel RCM Lubimed.pl

Podstawa prawna: Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. w zw. z Ustawą o Zawodach Lekarza i Lekarza Dentysty z 5 grudnia 1996 r.; Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z 28 kwietnia 2011 r.

 

 1. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia, co stanowi podstawę realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych świadczeniobiorcom zadeklarowanym do lekarza rodzinnego w RCM Lubimed.pl

W zakresie, w jakim Pacjent udzieli upoważnienia osobie trzeciej, może ona być upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej w/w Pacjenta.

 

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych krajów lub organizacji międzynarodowych?

Nie, Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do innych krajów czy organizacji.

 

 1. Jakim podmiotom mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora np. laboratorium analitycznemu wykonującemu badania laboratoryjne, podmiotom wykonującym badania rtg i usg, obsłudze IT oraz innym podmiotom uprawnionym do otrzymymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

 

 1. Przez jaki okres Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane?

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest na podstawie odrębnych przepisów prawa przechowywać dokumentację medyczną pacjentów przez okres ściśle w ustawie oznaczony.

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym?

W celu realizacji prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentów. Warunkiem rozpoczęcia udzielania świadczeń jest podanie danych osobowych przez pacjenta.

 

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych pacjentów jest dla nas sprawą nadrzędną.

Do przetwarzania danych osobowych są uprawnione tylko osoby upoważnione przez administratora. Każdy pacjent ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Informujemy również, że każdy pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.