Polityka prywatności i Polityka cookies

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin.

   

  2. Czy w RCM Lubimed.pl został powołany Inspektor Ochrony Danych?

  Inspektorem danych osobowych został powołany dane kontaktowe to: inspektorochronydanych@lubimed.pl

    

   3. W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy w celu:

   • Zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

   • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty (osobiście, telefonicznie, rejestracja online) na stanowiskach rejestracji czy w gabinetach lekarskich.

   • Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia, przechowywania Twojej dokumentacji medycznej.

   • Realizujemy Twoje prawa jako prawa naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

   • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adres mailowy, aby np. potwierdzić bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformow o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, recepty zaocznej, weryfikacji adresu mailowego w celu przekazywania Twojej dokumentacji medycznej.

   • Podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania.

   Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako przedsiębiorcą w celu:

   • Realizacji naszego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów.

   • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych,

   • Jako Administrator Twoich danych osobowych musimy zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna,

     

    4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

   • Uprawnione organy administracyjne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

   • Osoby upoważnione przez Pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta,

   • Osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

   • Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Podmiot w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne)

   • Dostawcy usług zaopatrujących RCM Lubimed.pl w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i pocztowym),

    

    5. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych krajów lub organizacji międzynarodowych?

     Twoje dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do innych krajów czy organizacji międzynarodowych.

      

     7. Przez jaki okres Twoje dane osobowe będą przechowywane?

     Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

       

      8. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym?

       Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas wiadomości o odwołanej wizycie.

        

       9. Jakie są Twoje prawa?

        Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

          

         Podstawa prawna:

         • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

         • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

         • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

         • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej